switch-dark switch-light

Dátum aktualizácie: 12.05.2023

Podmienky používania

Vitajte na stránkach OnlySlovakia!

 

Tieto podmienky stanovujú podmienky používania webovej stránky spoločnosti OnlySlovakia s.r.o., ktorá sa nachádza na adrese https://onlyslovakia.com/.

Prístupom na túto webovú lokalitu predpokladáme, že súhlasíte s týmito podmienkami. Nepokračujte v používaní OnlySlovakia, pokiaľ nesúhlasíte so všetkými podmienkami uvedenými na tejto stránke.

V týchto zmluvných podmienkach, vyhlásení o ochrane osobných údajov a odmietnutí zodpovednosti a vo všetkých zmluvách sa používa nasledujúca terminológia: "zákazník", "vy" a "váš" sa vzťahuje na vás, osobu, ktorá pristupuje na túto webovú lokalitu a súhlasí s podmienkami spoločnosti. "Spoločnosť", "My", "Nás", "Naše" a "Nás" sa vzťahuje na našu spoločnosť. "Strana", "Strany" alebo "My" sa vzťahuje na zákazníka aj na nás. Všetky podmienky sa vzťahujú na ponuku, prijatie a úhradu platieb potrebných na realizáciu procesu našej pomoci Zákazníkovi najvhodnejším spôsobom za výslovným účelom uspokojenia potrieb Zákazníka týkajúcich sa poskytovania uvedených služieb Spoločnosti, v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a na ich základe. Akékoľvek použitie vyššie uvedenej terminológie alebo iných slov v jednotnom čísle, množnom čísle, písanie veľkých písmen a/alebo on/ona alebo oni sa považuje za zameniteľné, a preto sa vzťahuje na to isté.

Cookies

Používame súbory cookie. Vstupom na webovú stránku OnlySlovakia súhlasíte s používaním súborov cookie v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti OnlySlovakia s.r.o.

Väčšina interaktívnych webových stránok používa súbory cookie, ktoré nám umožňujú získať údaje o používateľovi pri každej návšteve. Súbory cookie sa na našej webovej stránke používajú na zabezpečenie funkčnosti v určitých oblastiach, aby sa uľahčila návšteva našej webovej stránky. Súbory cookie môžu používať aj niektorí naši partnerskí/reklamní partneri.

Licencia

Ak nie je uvedené inak, OnlySlovakia s.r.o. a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia práva duševného vlastníctva ku všetkým materiálom na OnlySlovakia. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Prístup k materiálom OnlySlovakia môžete využívať na svoje osobné účely s výhradou obmedzení uvedených v týchto podmienkach.

Nesmiete:

- Zverejniť materiál OnlySlovakia

- Predávať, prenajímať alebo sublicencovať materiály OnlySlovakia

- Reprodukovať, kopírovať alebo rozmnožovať materiál OnlySlovakia

- Redistribuovať obsah OnlySlovakia.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej uverejnenia. 

V určitých oblastiach tejto webovej stránky majú používatelia možnosť zverejňovať a zdieľať názory a informácie. Spoločnosť OnlySlovakia s.r.o. nefiltruje, neupravuje, nezverejňuje ani nepreveruje komentáre pred ich zverejnením na webovej stránke. Komentáre nevyjadrujú názory a stanoviská spoločnosti OnlySlovakia s.r.o., jej zástupcov a/alebo pridružených spoločností. Komentáre vyjadrujú názory a stanoviská osoby, ktorá ich uverejnila. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi spoločnosť OnlySlovakia s.r.o. nezodpovedá za Komentáre ani za žiadnu zodpovednosť, škodu alebo náklady spôsobené a/alebo vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek použitia a/alebo zverejnenia a/alebo zobrazenia Komentárov na tejto webovej stránke.

Spoločnosť OnlySlovakia s.r.o. si vyhradzuje právo monitorovať všetky komentáre a odstrániť všetky komentáre, ktoré môžu byť považované za nevhodné, urážlivé alebo porušujúce tieto Všeobecné podmienky.

  • Ručíte a vyhlasujete, že:

- Máte právo uverejňovať komentáre na našich webových stránkach a prehlasujete, že máte na to všetky potrebné licencie a súhlasy;

- Komentáre neporušujú žiadne práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv, patentov alebo ochranných známok tretích strán;

- Komentáre neobsahujú hanlivý, urážlivý, obscénny alebo iný nezákonný materiál, ktorý predstavuje zásah do súkromia.

- Komentáre sa nepoužívajú na získavanie alebo propagáciu obchodu alebo zákaziek, ani na prezentáciu komerčnej činnosti alebo nezákonnej činnosti.

Týmto udeľujete spoločnosti OnlySlovakia s.r.o. nevýhradnú licenciu na používanie, reprodukciu, úpravu a oprávnenie iných na používanie, reprodukciu a úpravu akýchkoľvek vašich komentárov vo všetkých formách, formátoch a médiách.

Hypertextové odkazy na náš obsah

Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na našu webovú stránku bez predchádzajúceho písomného súhlasu:

- Štátne inštitúcie;

- Vyhľadávače;

- spravodajské organizácie;

- Distribútori online katalógov môžu odkazovať na naše webové stránky rovnakým spôsobom, ako odkazujú na webové stránky iných kótovaných spoločností;

- Akreditované podniky v celom systéme, s výnimkou neziskových fundraiserov, charitatívnych nákupných centier a charitatívnych fundraisingových skupín, ktoré nemôžu hypertextovo odkazovať na našu webovú stránku.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, publikácie alebo iné informácie na webovej lokalite za predpokladu, že odkaz: (a) nie je v žiadnom prípade zavádzajúci; (b) neznamená sponzorstvo, podporu alebo schválenie strany, ktorá odkaz poskytuje, a jej produktov a/alebo služieb; a je v kontexte strany, ktorá odkaz poskytuje.

Môžeme zvážiť a schváliť ďalšie žiadosti o prepojenie od nasledujúcich typov organizácií:

- verejne známe zdroje spotrebiteľských a/alebo obchodných informácií;

- stránky komunity dot.com;

- združenia alebo iné skupiny zastupujúce charitatívne organizácie;

- distribútori online katalógov;

- Internetové portály;

- účtovnícke, právne a poradenské firmy a

- vzdelávacie inštitúcie a obchodné združenia.

Žiadosti o prepojenie od týchto organizácií schválime, ak rozhodneme, že

(a) odkaz nebude vytvárať nepriaznivý dojem o nás alebo našich akreditovaných podnikoch;

(b) organizácia o nás nemá žiadnu negatívnu spätnú väzbu;

(c) prínos viditeľnosti hypertextového odkazu pre nás kompenzuje neprítomnosť spoločnosti OnlySlovakia s.r.o; 

(d) prepojenie je v kontexte všeobecných informácií o zdroji.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, ak odkaz

(a) nie je v žiadnom prípade zavádzajúci;

(b) neznamená sponzorstvo, podporu alebo schválenie odkazujúcej strany a jej produktov alebo služieb; 

(c) zapadá do kontextu webovej stránky odkazujúcej strany.

Ak ste jednou z organizácií uvedených v bode 2 vyššie a máte záujem o prepojenie s našou webovou stránkou, mali by ste nás informovať zaslaním e-mailu na adresu OnlySlovakia s.r.o. Uveďte svoje meno, názov organizácie, kontaktné údaje, ako aj URL vašej webovej lokality, zoznam všetkých URL, z ktorých chcete odkazovať na našu webovú lokalitu, a zoznam URL našej webovej lokality, na ktorú chcete byť prepojení. Na odpoveď počkajte 2-3 týždne.

Schválené organizácie môžu odkazovať na našu webovú stránku takto:

- použitím názvu našej spoločnosti alebo

- použitím jednotného lokátora zdroja, na ktorý sa odkazuje, alebo

- použitím akéhokoľvek iného popisu našej prepojenej stránky, ktorý dáva zmysel v kontexte a formáte obsahu na stránke odkazujúcej strany.

- použitím loga OnlySlovakia s.r.o. alebo iných umeleckých diel pre odkazy nie je povolené, ak neexistuje licenčná zmluva na ochrannú známku alebo súhlas poskytovateľa licencie.

iFrames

Bez predchádzajúceho súhlasu a písomného povolenia nesmiete na našich webových stránkach vytvárať rámce, ktoré by akýmkoľvek spôsobom menili vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad našej stránky.

Zodpovednosť za obsah

Nie sme zodpovední za žiadny obsah, ktorý sa objaví na vašej webovej lokalite. Súhlasíte s tým, že nás budete brániť a odškodňovať za všetky nároky, ktoré budú vznesené na vašej webovej lokalite. Na žiadnej webovej lokalite sa nesmú objaviť odkazy, ktoré by sa mohli považovať za hanlivé, obscénne alebo trestné, alebo ktoré porušujú, inak porušujú alebo propagujú porušovanie alebo iné porušovanie práv tretích strán.

Ochrana vášho súkromia

Prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov

Doložka o právach

Vyhradzujeme si právo požadovať, aby ste odstránili všetky odkazy alebo akýkoľvek konkrétny odkaz na našu webovú lokalitu. Súhlasíte s tým, že na prvú žiadosť okamžite odstránite všetky odkazy na našu webovú lokalitu. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a zásady prepojenia. Nepretržitým prepojením na našu webovú lokalitu súhlasíte s týmito podmienkami.

Odstránenie odkazov z našej webovej stránky

Ak na našej webovej stránke nájdete odkaz, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a nahlásiť ho. Žiadosti o odstránenie odkazov zvážime, ale nie sme povinní tak urobiť ani vám priamo odpovedať.

Nezaručujeme presnosť informácií na tejto webovej lokalite, ani ich úplnosť či správnosť; nesľubujeme, že webová lokalita zostane prístupná alebo že materiál na nej bude aktualizovaný.

Zrieknutie sa zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa zriekame všetkých vyhlásení, záruk a podmienok týkajúcich sa našej webovej stránky a používania tejto webovej stránky. Nič v tomto vyhlásení o vylúčení zodpovednosti nie je zodpovedné:

- obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb;

- obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie;

- obmedzovať naše alebo vaše povinnosti akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je povolený platnými právnymi predpismi, alebo

- vylúčiť akékoľvek naše alebo vaše povinnosti, ktoré nemožno vylúčiť podľa platných právnych predpisov.

Obmedzenia a zákazy zodpovednosti uvedené v tejto časti a v iných častiach tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti:

(a) sa riadia predchádzajúcim bodom; 

a

(b) upravujú všetky povinnosti vyplývajúce z vylúčenia zodpovednosti vrátane povinností vyplývajúcich zo zmluvy, z deliktu a z porušenia zákonných povinností.

Pokiaľ sú webová stránka, informácie a služby na nej poskytované bezplatne, nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu.

Výmenné kurzy

USD flag
USD
29.09
1,06
+0,01
GBP flag
GBP
29.09
0,86
0.00
HUF flag
HUF
29.09
389,50
-2,85
CZK flag
CZK
29.09
24,34
-0,04
PLN flag
PLN
29.09
4,63
-0,01
CHF flag
CHF
29.09
0,97
0.00
TRY flag
TRY
29.09
29,05
+0,16
THB flag
THB
29.09
38,68
+0,02

REKLAMA