switch-dark switch-light

Dátum aktualizácie: 09.06.2023

Bardejov

  Bardejov

  Bardejov – stredne veľké mesto na severovýchode Slovenska. Je považované za najkrajšie a naj-neobvyklejšie miesto  v  krajine.  Poloha  –  južné  svahy  Beskýd,  v  blízkosti  rieky  Topľa,  v  „živom  kotlíku",  v  multi  kultúrnej «Priašivščine». Tento zvláštny kraj hraničí s Poľskom stovky kilometrov. Mesto je známe svojou „rusínskou" históriou,  nenapodobiteľnou  architektúrou,  múzeami  a  trhmi.  Je  zapísané  na  Zoznam  svetového  dedičstva UNESCO. V súčasnosti v ňom žije približne 34 tisíc obyvateľov rôznych národností.

  Historická retrospektíva

  Bardejov existoval a úspešne sa rozvíjal už v 12. storočí. V kronike Ruska je mesto uvedené ako miesto, cez ktoré kráľ Danila Romanovič kráčal, od Uhier do Poľska" (1241). Tento hornatý región bol na niekoľko storočí západnou  časťou  Haličského  kniežatstva.  Na  začiatku  trinásteho  storočia  bolo  osídlenie  násilne  spojené  s uhorskou mocou, ale miestna vláda sa nezmenila. Veci viedli šľachtici ruského pôvodu. Potomkovia dosahovali odkazy na klany bohatých, starých sudcov. Pod uhorským kráľom Karolom Róbertom I. sa v meste usadili prví nemeckí kolonisti. Ich úloha zahŕňala kultúrny rozvoj divokej krajiny.

  Pred rokom 1320 prebiehal v Bardejove a v jeho okolí čulý osídľovací ruch. V tomto období mali v Bardejove značnú prevahu remeslá a obchodná činnosť. V roku 1320 získal Bardejov právo byť nazývaný mestom a o dva roky neskôr sa na príkaz kráľa Ľudovíta začala výstavba kamennej steny a veží okolo neho. A hoci právo konať osemdňový jarmok mesto dostalo až v roku 1352, už v tomto období sa konali v meste týždenné trhy.

  Pred rokom 1320 prebiehal v Bardejove a v jeho okolí čulý osídľovací ruch. V tomto období mali v Bardejove značnú prevahu remeslá a obchodná činnosť. V roku 1320 získal Bardejov právo byť nazývaný mestom a o dva roky neskôr sa na príkaz kráľa Ľudovíta začala výstavba kamennej steny a veží okolo neho. A hoci právo konať osemdňový jarmok mesto dostalo až v roku 1352, už v tomto období sa konali v meste týždenné trhy. V roku 1376  získava  štatút  slobodného  kráľovského  mesta.  Od  roku  1393  do  roku  1414  bol  Bardejov  podriadený princovi Fedorovi Koriatovičovi z Podolia (* 1331 – † 1414) / bol kniežaťom Podolia (v tom čase v Litve). Jeho titul znel: Theodorus Koriatovich, Dei gracia dux de Munkach. a od konca 15. storočia a začiatkom 16. storočia kniežaťu Iľja Ostrogotský.

  Bardejov

  Mestské  slobody,  mierna  klíma  a  dobrá  geografcká  poloha  boli  pozitívne  faktory  prispievajúce  k  rýchlemu rozvoju mesta v 15. storočí. Stáva sa silným centrom výroby tkanív. Obyvatelia stále bohatli na podnikaní. V Bardejove a jeho okolí sa otvárajú liečivé kúpele a desiatky mlynov. Pivovarnícke umenie sa vyvíja. Tehlári pália kvalitné  tehly  z  miestnej  hliny.  Porážka  hovädzieho  dobytka,  mestské  váhy,  rýchly  obchod  medzi  mestom  a vidiekom, remeselnícke dielne prinášajú hmatateľné príjmy a slávu do malého mesta v Beskydoch. Ale táto idylka netrvala dlho.

  V 15. storočí sa mesto stalo evanjelickým. Nová doktrína prispieva k otvoreniu tlačiarne Gutgesel v roku 1577. Dávid  Gutgesel  (*  asi  1540,  Bardejov  –  †   21.  august  1599,  tamže)  bol  kníhtlačiar,  vydavateľ  a  kníhkupec. Publikuje náboženské diela v nemčine a Lutherov katechizmus v češtine. Protestantské hnutie čoskoro vedie k dlhému  obdobiu  politických  a  spoločenských  otrasov.  Pri  založení  spolupracoval  s  nemeckým  písmolejcom Salomonom Sultzerom. Tlačiareň mala rozsiahle zásoby antikvy, fraktúry -/pôvodom z lat. fractur – zlomenina, od polovice 15. storočia aj "lomené písmo"/, či hebrejského a gréckeho tlačového písma.

  Šestnáste  storočie  bolo  obdobím  nekonečných  bitiek  v  Európe.  Nešťastne  bezohľadne  prešlo  Bardejovom. Niekoľko  epidémií,  požiarov  a  vojny  všetkých  proti  všetkým  zmenilo  mesto  na  miesto  smútku  a  trvalých nepokojov. Pokles trval takmer do začiatku dvadsiateho storočia. Mesto bolo takmer zborené a spustošené.

  Bardejov

  Obnova do bývalej zaslúženej slávy sa začala až výstavbou železnice. Koncom osemnásteho storočia bola medzi Prešovom a Bardejovom položená koľajová vetva. Ale až po druhej svetovej vojne dala industrializácia podnet na  vážne  transformácie.  Obyvatelia  mesta  už  niekoľko  desaťročí  starostlivo  obnovovali  historické  pamiatky, vytvorili predpoklady priemyselnej revolúcie, zaoberali sa výstavbou a rekonštrukciou mestských štvrtí. V roku 1986 získalo mesto európsku cenu za obnovu historickej architektúry. Tomu predchádzalo dlhé a starostlivé reštaurátorské práce. Napríklad stredné a starobylé židovské štvrte v päťdesiatych rokoch minulého storočia boli vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu mesta. Grandiózne rekonštrukčné opatrenia sa uskutočňovali takmer sedemdesiat rokov.

  Výsledok – teraz Bardejov s hrdosťou nesie názov naj-gotickejšieho mesta na Slovensku. Od roku 2000 je chránené ako architektonické dielo osobitnej historickej a spoločenskej hodnoty UNESCO.

  Radničné námestie

  Bardejov

  Tí, ktorí už navštívili Bardejov, nadšene hovoria o centrálnej časti mesta. Je to vážne opodstatnené. Táto oblasť je nielen krásna, ale aj úplne originálna v podmienkach štandardného dizajnu malých miest európskeho typu. Pozornosť  turistov  najviac  priťahujú  meštianske  domy  v  gotickom  štýle,  jedinečná  Bazilika  svätého  Egídia (gotická sakrálna stavba nachádzajúca sa v severnej časti Radničného námestia)  a bývalá radnica.

  Stojí za pozornosť: Miestna radnica ako ústredná budova pre správu mestských záležitostí bola postavená v štýle  ranných  renesančných  Rusínov  Alexandra  (ktorý  v  priebehu  roku  1505  postavil  prízemie  budovy)  a Alexiusa, (autora arkiera, okien a portálov – v roku 1508). Majster Ján z Prešova ukončil v nasledujúcom roku prvé poschodie, postavil vysoké štíty a vyzdobil ich kamennými prvkami. Maliarsku výzdobu realizovali miestni majstri Theofl Stanczel v rokoch 1510 – 1511 (maľovanými erbami vyzdobil štíty a v radnej sieni namaľoval výjav Posledného súdu) a Matej Grunwald (výmaľba exteriéru). Tým bola budova po stavebnej stránke hotová. Na Slovensku to bol prvý experiment svojho druhu. Dnes tu sídli Šarišské Múzeum (budova číslo jedna v meste na Rhódyho ulici/"Rody Street"). V ňom sa môžete zoznámiť s environmentálnou expozíciou.

  Veľmi dobre zachované mestské veže vám odporučí každý sprievodca: 

  Kláštorná bašta – Trojpodlažná bašta so zachovanými konzolami na uchytenie ochodze obiehajúcej okolo múru stojí v záhrade františkánskeho kláštora. V spodných podlažiach sú zachované pôvodné gotické klenby.

  Školská bašta – Naj-západnejšie položená štvor-podlažná bašta s ihlanovitou strechou stojí na šošovkovom pôdoryse. Má zachované pôvodné strieľne, čiastočne prestavané na okná. Po stranách má viditeľné stopy po napojení na obranný múr. Označuje sa tiež aj ako Vodná bašta pretože v jej blízkosti sa nachádzalo vodovodné potrubie vedúce vodu z prameňa v chotári Rurná. V súvislosti s prameňom sa v mestských účtovných knihách spomína mestský zamestnanec Röhrmeister, ktorý mal na starosti mestský vodovod.

  Renesančná bašta – Odhliadnuc od predsunutej Severnej bašty (nie je integrálnou súčasťou opevnenia) je Renesančná bašta najsevernejšie položenou mestskou baštou. Svoje pomenovanie dostala podľa renesančnej výzdoby atiky z roku 1582. Predstavuje typ otvorenej (nezastrešenej) bašty.

  Červená bašta – Nazývaná aj Kráľovská, za svoje pomenovanie vďačí červenému kvádrovaniu. Medzi strieľňami na severovýchodnej strane je badateľný pozostatok maľby, pochádzajúcej z roku 1597.

  Severná bašta – Súčasťou mestského opevnenia je aj Severná (tiež Archívna) bašta, predsunutá trojpodlažná veža na severnom okraji mesta pred vodnou vežou. Svoj druhý názov dostala podľa tu uložených archívnych fondov.

  Veľká bašta – Je postavená priamo vo vodnej priekope. Stojí na pol-kruhovom pôdoryse, zakončená je šiatrovou strechou. Dnes je v nej depozit Šarišského múzea.

  Hrubá bašta – Na pôdoryse v tvare podkovy postavili túto najmohutnejšiu baštu mestského opevnenia. Stojí na juhovýchodnom okraji mesta. O jej dôležitej strategickej a obrannej funkcii svedčí fakt, že hrúbka muriva dosahuje až 3,5 metra. Obranu zabezpečovali kanóny umiestnené v delových komorách na prvom a druhom poschodí.

  Malá bašta – Malá bašta tvorí jeden stavebný celok s Hrubou baštou. Postavili ju na polkruhovitom pôdoryse a slúžila ako sklad streliva.

  Okrem dodnes zachovaných mestských bášt boli súčasťou obranného systému i ďalšie, dnes už neexistujúce bašty. Väčšina z nich už nejestvuje vôbec, z niektorých sa zachovali terénne základy (napr. Nárožná bašta). Niektoré zanikli ešte okolo polovice 19. storočia, iné museli ustúpiť výstavbe v 20. storočí.

  Sprievodcovia  vám  radi  ukážu  aj  buržoázny  dom  číslo  27.  Obsahuje  úžasnú  zbierku  cenných  exponátov  – slovenské ikony z rôznych období, vrátane slávnej tvorby zobrazujúcej Posledný súd z kostola v Rovne. Niektoré z najznámejších ikonových malieb boli vystavené v takých svetových kultúrnych centrách, ako sú Budapešť, Mníchov, Praha a Osaka.

  Za návštevu stojí aj mestský opevňovací systém (ideálne zachované opevnenia), františkánsky kláštor, kostol sv. Jána Krstiteľa, židovské štvrte a úplne obnovený mestský park.

  Židovské suburbium Bardejov

  Komplex starodávnych pôvodných budov v centrálnej časti mesta je pod ochranou UNESCO. «Hrozienkom» židovského architektonického súboru je starobylá synagóga s deviatimi oblúkmi. Je to jedinečné majstrovské dielo architektonickej tvorivosti, perla stredovekej architektúry a pýcha multietnickej kultúry Slovenska.

  V  stredoveku  bol  súbor  predmestím  mimo  mestských  hradieb.  Židia  nemali  právo  usadiť  sa  v  slobodnom kráľovskom meste. Synagóga je najstaršou prímestskou budovou. Bola postavená za tri roky, od roku 1771 do roku  1773.  Budova  je  ukrytá  medzi  ostatnými  domami  (kvôli  starodávnemu  príkazu  stavať  náboženské židovské budovy iba na uzavretých miestach). Je na nej nainštalovaná pamätná tabuľa, v ktorej sa spomínajú milióny obetí, ktoré zahynuli v plynových komorách a peciach v koncentračných táboroch Európy počas vojny.

  Klenbu komplexu s deviatimi oblúkmi držia štyri stĺpy. Na stenách sa zachovala bohatá a mimoriadne krásna obrazová výzdoba. 

  Poznámka: Klenby tohto druhu nie sú charakteristické pre náboženské židovské budovy v krajinách východnej Európy. Stavitelia prekvapivo vybrali práve takúto architektonickú techniku. Podobnú klenbu nájdete v Skalici.

  V tejto štvrti je ďalšia synagóga. Je to kompaktná, menšia náboženská budova na modlitby a vzdelávanie detí. Sú tu vybavené mikvah rituálny kúpeľ a množstvo prístavieb. Hostia majú povolené navštíviť starobylý židovský cintorín, vidieť náhrobné kamene vyrezávané v renesančnom, barokovom a novom klasickom prevedení.

  Židovské predmestie sa v súčasnosti považuje za skanzen. Turisti tiež navštívia neďaleký pamätník 2014. Je zasvätený  holokaustu.  K  dispozícii  je  tiež  pamätná  záhrada  –  symbol  večného  mieru  zavraždených  Židov mesta.

  Bazilika svätého Egídia

  Bardejov

  Budova  bola  podľa  zmluvy  s  mestom  postupne  prestavaná  v  neskoro-gotickom  štýle,  s  prestavbou  začal kamenársky majster Mikuláš z Bardejova, neskôr pokračoval staviteľ Štefan z Košíc, ktorý v tom čase pôsobil na  stavbe  košického  Dómu  svätej  Alžbety.  Pod  vedením  miestneho  staviteľa  Urbana,  pravdepodobne Štefanovho žiaka, sa v rokoch 1482 – 1486 uskutočnilo ďalšie rozšírenie chrámu. V južnej časti boli pristavané tri kaplnky: Panny Márie, sv. Alžbety, nad hlavným vchodom, a sv. Ondreja. V posledne menovanej sa zachovali ešte pôvodné klenby. V roku 1486 bol odliaty prvý veľký zvon Ján. Majster Urban začal tiež s prestavbou veže v juhozápadnej časti, no jej dohotoviteľom bol v rokoch 1486 – 1494 Franklin Stemasek z Anspachu v Bavorsku. Takto sa zavŕšila na konci 15. storočia výstavba jednej z najvýznamnejších sakrálnych stavieb na Slovensku. V katedrále  sa  ľahko  rozvíja  dominancia  nemeckej  prísnosti  a  jednoduchosti  spojená  so  sofstikovaným prakticizmom a idealizáciou geometrického priestoru.

  Hlavnou  výzdobou  je  jedenásť  gotických  oltárov  z  rokov  1440  –  1520  tvoriacich  jedinečnú  kolekciu  oltárov zachovaných  na  jednom  mieste  a  takmer  aj  v  pôvodnom  rozmiestnení.  Niektoré  z  nich  sú  odborníkmi považované za vrchol stredovekého remeselného spracovania drevorezieb. Sú to talentované umelecké diela Mikuláša z Levoče, majstra Pavla z Levoče a iných.

  - Hlavný oltár svätého Egídia – pôvodný gotický hlavný oltár z roku 1466 sa nezachoval. V roku 1655 ho nahradili ranno-barokovým, ktorý pri regotizácii kostola v 19. storočí odstránili. Zachoval sa z neho iba ústredný obraz Snímanie z kríža, zhotovený Bardejovským maliarom Petrom Stöckelom, kópiou diela P. P. Rubensa. Obraz sa dnes nachádza v severnej bočnej lodi vedľa oltára Piety. V roku 1878 postavili na jeho mieste súčasný neo-gotický oltár podľa návrhu Imricha Steindla. Je dielom rezbárskej dielne Mórica Hölzela, pražského rodáka, povereného obnovou vnútorného vybavenia chrámu po požiari v roku 1878. Hlavný oltár Kostola sv. Egídia je považovaný za najvýznamnejšie dielo tejto rezbárskej dielne. Autorom maliarskej výzdoby oltára bol maďarský umelec Gyula Aggházy. Hlavný oltár je so svojou výškou sedemnásť metrov najvyšším neogotickým oltárom na Slovensku. Dominujú mu tri plastiky – v strede sv. Egídius, po pravici sv. Štefan a po ľavici sv. Ladislav. Oltár patril cechu bardejovských tesárov.

  - Oltár svätého Ondreja (tiež Všetkých svätých) – pochádza z rokov 1440 – 1460 a je jediným tabuľovým krídlovým oltárom z pôvodného zariadenia v chráme. Na strednej tabuli je sv. Ondrej, dole Madona, Kalvária a Pieta, na krídlach postavy svätcov a svätíc, kristologický a mariánsky cyklus, v trojuholníkových štítkoch a nadstavci sú postavy biskupov, prorokov, sv. Jána Krstiteľa a výjav Klaňanie troch kráľov.

  - Oltár svätej Barbory – krídlový gotický oltár z rokov 1450 – 1470, doplnený neogotickým nadstavcom. V arche je plastika sv. Barbory, po stranách plastiky svätíc, na otvorených krídlach výjav Klaňanie troch kráľov a výjavy zo života svätice, na zatvorených Zvestovanie, v predele súsošie Stolica milosti z konca 15. storočia, po stranách plastiky sv. Jána a sv. Marka.

  - Oltár svätej Alžbety vdovy – pochádza z roku 1480; tabuľové maľby zachytávajú výjavy zo života sv. Alžbety. Oltár patril cechu bardejovských krajčírov.

  - Oltár Panny Márie (predtým oltár svätej Anny) – je z roku 1485, ale pôvod malých sošiek v oltárnej skrini sa datuje do rokov 1390 – 1410. Oltárne krídla zachytávajú výjavy zo života sv. Anny a sv. Joachima. Skriňu vypĺňa socha Panny Márie v náručí so Synom, po stranách sú plastiky svätíc: sv. Apolónie, sv. Alžbety, sv. Barbory a sv. Doroty.

  - Oltár Panny Márie, zvaný Veroniky Magerovej – z roku 1489. V arche sú plastiky Madony s Dieťaťom, po stranách plastiky svätcov, na otvorených krídlach sú reliéfy zo života Panny Márie, na zatvorených maľby svätých: sv. Barbora a sv Katarína, sv. Kozma a sv. Damian, sv. Uršuľa a sv. Alžbeta, sv. Ondrej a sv. Erazmus.

  - Oltár Narodenia Pána – pochádza z obdobia rokov 1480 – 1490; patrí medzi najkrajšie, najcennejšie a umelecky najhodnotnejšie krídlové oltáre na Slovensku. V minulosti ho fundoval a opatroval cech bardejovských tkáčov. Pozornosť púta na seba nádherná drevorezba kľačiacej Bohorodičky tak svojou veľkosťou, ako aj prevedením. Pred ňou sa nachádza novorodeniatko obklopené piatimi anjelmi. V pozadí je mesto a skupina pastierov s ovcami a nad nimi sa vznášajú anjeli nesúci stuhu s nápisom „Gloria in Exelsis Deo". Po boku skrine sú sochy najuctievanejších svätíc stredoveku: sv. Doroty, sv. Margity, sv. Barbory a sv. Kataríny. V strede predely je umiestnená plastika Klaňanie troch kráľov a po stranách plastiky Zvestovanie a Navštívenie svätej Alžbety. Tabuľové maľby na krídlach, vytvorené podľa rytín Martina Schongauera, maliara z Augsburgu, nám pri svojom otvorení približujú udalosti zo života Panny Márie, pri uzatvorení krídel pašiový cyklus.

  - Oltár Vir Dolorum (oltár Bolestného Vykupiteľa) – z rokov 1500 – 1510. V arche je umiestnená plastika Vir Dolorum, na otvorených krídlach pašiový cyklus, na zatvorených – Svätá Katarína medzi učencami, Martýrium svätej Kataríny a Sťatie svätej Kataríny.

  - Oltár svätého Kríža – z rokov 1480 – 1490. V arche sú umiestnené plastiky Ukrižovaného, Panny Márie a sv. Jána, na otvorených krídlach dvanásť apoštolov, na zatvorených cyklus o nájdení sv. kríža, na predele v kruhovom orámovaní Veraikon.

  - Oltár svätých Mikuláša, Erazma a Panny Márie – pochádza z roku 1505. V arche sú plastiky panny Márie, sv. Mikuláša a sv. Erazma, na otvorených krídlach výjavy zo života Panny Márie, na zatvorených výjavy zo života sv. Mikuláša, Erazma, sv. Vavrinca a sv. Elígia.

  - Oltár svätej Apolónie (tiež svätej Anny Mettercie) – je z obdobia okolo roku 1485. V arche sú umiestnené plastiky Svätá Anna Samotretia, Svätý Juraj a Svätá Apolónia. Na oltárnych krídlach nachádzame výjavy z mučenia kresťanov, vraždenie neviniatok, obrazy skupiny svätcov (sv. Bibiana, sv. Denis), sv. Žofu s dcérami.

  - Oltár Piety (tiež Sedembolestnej Panny Márie) – vznikol v rokoch 1480 – 1490. V oltárnej skrini uložené súsošie Sedembolestnej Matky Božej so Synom v náručí pochádza z rokov 1430 – 1440 a je zhotovené z pieskovca. Na oltárnych krídlach sú zobrazené posmrtné obrazy Spasiteľa, Premenenie na hore Tábor a legenda o sv. Rochusovi a sv. Jánovi Almužníkovi.

  Vedľa Oltára Piety visí na stene obraz Prebodnutie kopijou pochádzajúci z predchádzajúceho renesančného oltára. Autorom obrazu je bardejovský maliar Peter Stockel.

  Osobitnú  pozornosť  si  zaslúži  novogotická  veža  kostola.  Ponúka  nádhernú  panorámu  celej  centrálnej  časti Bardejova a okolitých kopcov. K bazilike prilieha pôvodná renesančná budova. Prevádzkuje humanitárnu školu. Turistom sú tiež ukázané starobylé mestské brány a desať veží na pozorovanie a obranu.

  Letný jarmok v Bardejove

  Bardejov

  Toto  je  čas na získanie hlbokých  znalostí  o regióne  a  starobylom  meste,  jeho  kultúrnych  a  etnických  koreňoch,  úplného odhalenia priemyselného, súkromného a sociálneho potenciálu. Jarmok sa koná v mesiaci august. Vládne v ňom veselá sviatočná atmosféra, ktorá umožňuje všetkým obyvateľom a milým hosťom mesta relaxovať. Táto oblasť sa stáva miestom rýchleho obchodu so spotrebným a potravinárskym tovarom miestnej výroby. Pod slnečníkmi sa v pestrofarebných stanoch pripravujú početné miestne pokrmy, jedlá a občerstvenie pre každú gurmánsku chuť. Pre hostí je veľmi zaujímavé vidieť proces tvorby výtvorov skúsených remeselníkov v reálnom čase, zúčastniť sa atrakcií a navštíviť lunapark.

  Rušný program veľtrhu trvá štyri dni. Počas tejto doby desiatky rôznych skupín, spevákov, profesionálnych a amatérskych  hudobníkov  hrajú  na  veľkej,  špeciálne  navrhnutej  scéne.  Akýsi  festival  ľudovej  a  modernej hudobnej tvorivosti trvá bez prestávky. Medzitým sa v meste koná celá rada rôznych zábavných podujatí.

  Kúpeľná zóna Bardejova

  Nachádza sa iba päť  kilometrov  od  mesta. Je to jedno z najstarších a najobľúbenejších  liečebných  a relaxačných  miest v republike.  Najprv  ich  navštevovala  najmä  poľská  šľachta,  neskôr  okrem  domácich mešťanov aj uhorská šľachta. Koncom osemnásteho storočia sa tu kúpala manželka Františka Jozefa I. Sisi. Jej  socha  je  viditeľná  v  kúpeľnom  parku.  Cisár  Jozef  II.  (1783),  Mária  Lujza  –  neskoršia  manželka cisára Napoleóna, ruský cár Alexander I. a poľská kráľovná Maria Kazimiera Sobieski.

  Kúpele Bardejov sú známe nielen liečivými prameňmi, ale aj každoročným medzinárodným hudobným letom. Tu, rovnako ako v samotnom meste, sa často konajú koncerty. Hostia si môžu vychutnať komornú a dychovú hudbu.

  A pre deti sa v bazéne pripravuje špeciálny zábavný program. 

  «Čierná mláka»

  Ide o organizáciu náučného chodníka v oblasti letoviska Bardejov zameranú na podporu využívania lesa mimo výroby. Trasa funguje po celý rok. Turistom sa ponúkajú tri pešie trasy (Jedľový, Bukový, Javorový) s niekoľkými zastávkami,  ktoré  upozorňujú  na  jednotlivé  problémy  lesa.  Z  drevenej  veže  na  trati  môžete  vidieť  zámok  v Zborove. Po ceste turisti obdivujú aj hory Čergov, kaplnku sv. Huberta, „vodné" monštrum na zimnej studni a ďalšie obľúbené miesta z vyhliadkovej plošiny. Cestovatelia odpočívajú v blízkosti prameňov a centier výrubu. 

  1. okruh – Jedľový – nenáročný – dĺžka 1,9 km – prevýšenie 100 m

  2. okruh – Bukový – mierne náročný – dĺžka 3,7 km – prevýšenie 220 m

  3. okruh – Javorový – náročný – dĺžka 3,9 km – prevýšenie 290 m (z okruhu vedú dve odbočky na vyhliadky) Celková dĺžka chodníka 4,46 km.

  Ďalšie pamätné miesta

  V kúpeľoch je otvorené Múzeum ľudovej architektúry Zemplín a Šariš. Jedná sa o 24 starobylých domov pod holým  nebom.  Prezentované  sú  slovenské  a  rusínske  stavebné  tradície.  Turisti  budú  tiež  môcť  preskúmať sedem kostolov a drevený kostolík. Na Slnečnom majery majú možnosť jazdiť na koňoch a navštíviť stredovekú dedinu spojenú s návštevou hradu v Zborove. Je tu zaujímavá Rákociho kaplnka, cintorín a pamätník padlým vojakom z prvej svetovej vojny a vojenský cintorín z druhej svetovej vojny. 

  Výmenné kurzy

  USD flag
  USD
  29.09
  1,06
  +0,01
  GBP flag
  GBP
  29.09
  0,86
  0.00
  HUF flag
  HUF
  29.09
  389,50
  -2,85
  CZK flag
  CZK
  29.09
  24,34
  -0,04
  PLN flag
  PLN
  29.09
  4,63
  -0,01
  CHF flag
  CHF
  29.09
  0,97
  0.00
  TRY flag
  TRY
  29.09
  29,05
  +0,16
  THB flag
  THB
  29.09
  38,68
  +0,02

  REKLAMA