Zmluva medzi Používateľom a objednávacou službou OnlySlovakia

1.1. Objednávací systém výletno-zábavných služieb patrí spoločnosti OnlySlovakia s.r.o. (Slovenská republika),  s  webovou doménou https://slovakia.transferbooking.org/ (ďalej ako „Služba“)  za podmienok, opísaných v tejto Zmluve. Táto Zmluva začína platiť od okamihu, kedy Používateľ vyjadrí svoj súhlas s jej podmienkami spôsobom, definovaným v článku 1.2.

1.2. Po zahájení používania Služby, Požívateľ  akceptuje podmienky danej Zmluvy v plnom rozsahu, bez akýchkoľvek  výnimiek. V prípade, ak Požívateľ nesúhlasí s ktorýmkoľvek bodom tejto Zmluvy, Požívateľ  nemá právo využívať Službu. Ak Používateľ aktivuje ktorúkoľvek sekciu objednávacieho systému výletno-zábavných služieb OnlySlovakia, tento akt je vyjadrením jeho súhlasu s ponukami, prezentovanými  v danej sekcii.

1.3. Spoločnosť má právo robiť úpravy a zmeny v danej Zmluve bez akéhokoľvek špeciálneho upozornenia. Nová verzia tejto Zmluvy nadobúda platnosť od okamihu  jej uverejnenia na internete na adrese:  https://slovakia.transferbooking.org.   Informatívny email o nových zmenách,  zahrnutých do tejto  Zmluvy,  bude zaslaný Používateľovi na emailovú adresu,  ktorú uviedol  počas procesu registrácie na Stránke.

Definícia pojmov, ktoré  sa vyskytujú v tejto Zmluve.

2.1. Objednávať: uskutočňovať rezerváciu.

2.2. Obsah:  texty, dokumenty, informácie, články, obrázky, fotografie, programy, aplikácie, videonahrávky a akékoľvek iné materiály, prístupné na Stránke. Obsah taktiež zahŕňa ochranné známky a služby.

2.3. Ochranná známka:  ochranná známka, názov značky, značka  služby, dizajn produktu, logo služby, grafické symboly alebo piktogramy.

2.4. Používateľ alebo Vy alebo Klient: tieto pojmy označujú návštevníkov internetových stránok a/alebo osoby, ktoré realizujú objednávanie prostredníctvom internetovej stránky OnlySlovakia a pomenúvajú človeka, zaregistrovaného na Stránke.

2.5. Zákaznícka  zóna predstavuje sekciu stránky OnlySlovakia, ktorá obsahuje informácie o registrovanom používateľovi a jeho objednávkach na stránke  a je prístupná pre registrovaného používateľa s použitím osobného tajného hesla.

2.6. Služba objednávania OnlySlovakia:  to je internetová stránka, prístupná  na adrese: https://slovakia.transferbooking.org/ (ďalej –  „Služba“).

2.7. Spoločnosť: to je právnická osoba  OnlySlovakia s.r.o. (Slovenská republika).

Využitie Služby, práva a povinnosti  zúčastnených strán  a vymedzenie zodpovednosti.

3.1. Služba poskytuje Používateľovi možnosť vyhľadávať  a objednávať výletno-zábavné služby, poskytované súkromnými sprievodcami a turistickými spoločnosťami (ďalej – Organizátori služieb) na Slovensku, v Rakúsku, Maďarsku, Česku a Poľsku.

3.2. Po využití  Služby a nájdení Organizátora služieb, Používateľ ďalej uzatvára  Zmluvu o platbe s Organizátorom služieb, a nie so Spoločnosťou.

3.3. Spoločnosť vystupuje ako sprostredkovateľ objednávania. Ako sprostredkovateľ, nepreberáme  zodpovednosť  za samotné poskytovanie služieb.  Oblasť našej zodpovednosti sa vymedzuje  na uverejnenie informácií  na našich stránkach o Službách, poskytovaných Organizátormi služieb; odovzdanie informácií o objednávke Organizátorom služieb a informovanie Vás o akýchkoľvek  nutných zmenách v podmienkach Vašej objednávky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie o výletno-zábavných službách, ktoré Vám poctivo odovzdávame.  Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek choroby, telesné ujmy, smrť alebo ujmy na zdraví  akéhokoľvek druhu. Taktiež nenesieme žiadnu zodpovednosť za stratu, poškodenie alebo odcudzenie batožiny alebo osobných vecí. Akékoľvek  súdne žaloby o hmotných alebo telesných škodách, chorobách alebo  smrti musia byť predkladané Organizátorom služieb alebo môžu byť vynahradené  v súlade s podmienkami Vášho poistenia. Sme voči Vám zodpovední výlučne v prípade súdov, dôvodom ktorých by bola výlučne naša nedbanlivosť.

3.4. Zodpovednosť Spoločnosti sa obmedzuje výlučne na  povinnosť presne odovzdávať Používateľovi informácie, získané od Organizátora služieb. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za spoľahlivosť odovzdaných informácií ani za náležité a poctivé plnenie zo strany Organizátora služieb jeho povinností v rámci dohody, uzavretej medzi ním a Používateľom.

3.5. Používateľ chápe a súhlasí s tým, že Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty,  premeškané zisky alebo hmotné straty, spojenej so Službou alebo iným spôsobom vyplývajúce z používania Služby.

3.6. Obchodný vzťah, ktorý vzniká medzi Používateľom a Spoločnosťou v rámci procesu využitia Služby, je definovaný výlučne v danej Zmluve. Nič by nemalo byť považované za náznak toho, že Spoločnosť a Používateľ uzavreli alebo sa chystajú uzavrieť  nejakú inú zmluvu alebo majú práva a povinnosti voči sebe navzájom v rámci nejakej inej zmluvy.

3.7. Služba OnlySlovakia, jeho majitelia a partneri dávajú právo Používateľovi  ukladať, tlačiť a využívať informácie,  poskytnuté na ich stránkach iba pre vlastné, nekomerčné využitie. Akékoľvek  manipulácie s infraštruktúrou stránok  a ich obsahom, ktoré by protirečilo cieľom a úlohám pre ktoré je služba OnlySlovakia vytvorená, akékoľvek citovanie materiálov, poskytnutých na stránkach, odkazy na stránky a informácie na nich umiestnené, či iné využitie stránok komerčným spôsobom je možné iba v prípade udelenia písomného súhlasu zo strany Spoločnosti.

3.8.  Používateľ udeľuje svoj súhlas s s tým, že nebude používať „robota“, „pavúka“ alebo akýkoľvek iný automatizovaný program za účelom zberu informácií, aby sa dostal k dátam Služby alebo aby kopíroval dáta Služby. Používateľ taktiež súhlasí  s tým, že nebude využívať žiadne programy, ktoré môžu spôsobiť ujmu fungovaniu stránok https://slovakia.transferbooking.org alebo narušiť ich normálne fungovanie.

Používateľ taktiež súhlasí s tým, že:

3.9. Nebude realizovať špekulatívne, falošné alebo podvodnícke objednávky alebo akékoľvek objednávky s cieľom vlastného obohatenia;

3.10. Nebude podnikať žiadne kroky, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať, z nášho pohľadu, nadmerné alebo nepomerné preťaženie Služby;

3.11. Nebude uverejňovať priame odkazy na akúkoľvek časť danej Služby bez nášho písomného súhlasu, ani nebude vytvárať „zrkadlové stránky“ alebo akýmkoľvek iným spôsobom prenášať časti danej Služby na  iné webové stránky bez nášho predbežného písomného súhlasu;

3.12. Meniť,  prekladať do ľubovoľného iného jazyka alebo  programovacieho jazyka alebo vytvárať sekundárne produkty z Obsahu alebo akejkoľvek časti tejto Služby;

3.13. Realizovať  reverzné inžinierstvo akejkoľvek časti tejto Služby; predávať alebo ponúkať na predaj, odovzdávať alebo licenzovať  akúkoľvek časť Služby akýmkoľvek spôsobom tretím osobám.

3.14. Používateľ  udeľuje svoj súhlas s tým, že túto Službu bude používať výlučne za účelom legálneho objedávania pre seba alebo iné osoby, ktorými je právne splnomocnený vykonávať dané kroky a tieto prípadné iné  osoby budú informované o podmienkach objednávania, ktoré bude realizovať v ich záujme, vrátane všetkých pravidiel  a obmedzení,  vzťahujúcich sa na objednávanie.

 Platba za služby

4.1. Po využití  Služby,  nájdení výletno-zábavnej služby  a doručení potvrdenia  od OnlySlovakia alebo od Organizátora služieb o možnosti realizácie vybranej výletno-zábavnej služby, Používateľ uhradí 20 percent preddavku hodnoty výletno-zábavnej služby s využitím toho spôsobu úhrady z ponúknutých Spoločnosťou, ktorý je pre Používateľa pohodlnejší. Platbu uhradí na účet Spoločnosti.

4.2. Používateľ uhradí  20 percent hodnoty výletno-zábavnej služby  v podobe preddavku za službu na účet Spoločnosti, vystupujúcej v roli agenta Organizátora služieb pre hľadanie klientov.  Daný peňažný prevod nepredstavuje dôkaz o platbe za využitie Služby ani o platbe za akékoľvek iné služby Spoločnosti, ani dôkaz zahájenia akéhokoľvek iného zmluvného  vzťahu  so Spoločnosťou, okrem vzťahov, opísaných v tejto Zmluve. Ostatnú časť ceny výletno-zábavnej služby  Požívateľ odovzdá  Organizátorovi služieb  pred začiatkom realizácie  výletno-zábavnej služby ľubovoľným spôsobom, dohodnutým s Organizátorom služieb (hotovostným alebo bezhotovostným, s využitím Služby).

4.3. Používateľ súhlasí s tým, že pri úhrade ceny výletno-zábavnej služby  možno bude musieť dodatočne uhradiť poplatky  platobným systémom,  uhrádzané v súlade so zodpovedajúcimi dohodami medzi Spoločnosťou a bankou a/alebo Spoločnosťou  a platobným systémom a taktiež suma platby môže byť odpísaná  z jeho bankového/kreditného účtu v mene, odlišnej  od meny, ktorú Používateľ zvolí pri voľbe meny platby, ak platba v určitej mene a/alebo povinný prevod do inej meny  je predpokladaný v súlade s podmienkami banky a/alebo platobného systému, prostredníctvom ktorého sa realizuje platba.

Pravidlá zrušenia objednávky a vrátenia prostriedkov

 5.1.  Používateľ má právo  jednostranne zrušiť objednanú a zaplatenú výletno-zábavnú službu, ak pošle email službe podpory Služby na adresu: [email protected]

 5.2.  Spoločnosť sa zaväzuje v plnej výške vrátiť Používateľovi prostriedky, pripísané na účet  Spoločnosti v  prípade, ak Používateľ zruší objednávku výletno-zábavnej  služby spôsobom, uvedeným v článku  5.1. najneskôr 24 hodín  pred  dohodnutou hodinou výletno-zábavnej  služby.

5.3. Spoločnosť sa zaväzuje v plnej výške vrátiť Používateľovi prostriedky, pripísané na účet  Spoločnosti v prípade, ak výletno-zábavná služba bola zrušená zo strany Organizátora služieb alebo zavinením Služby.

5.4. V prípade, ak Používateľ  jednostranne zruší objednávku výletno-zábavnej  služby menej ako 24  hodín  pred dohodnutou hodinou realizácie výletno-zábavnej  služby,  vrátenie sumy, prevedenej ako úhrada časti hodnoty výletno-zábavnej  služby, sa nerealizuje.

Súhlas  Používateľa so zasielaním reklamných  správ

6.1.  Spoločnosť má právo posielať Používateľovi informatívne správy.  Používateľ udeľuje svoj súhlas s dostávaním správ reklamného charakteru. Používateľ má právo odmietnuť  odoberanie správ reklamného charakteru prostredníctvom využitia zodpovedajúcej funkcie Služby.

Pravidlá ochrany osobných údajov

Správcovia Služby OnlySlovakia sa zaväzujú zachovať vaše osobné údaje, poskytnuté  online v bezpečí. Prikladáme veľkú dôležitosť ochrane poskytnutých údajov. Naše zásady ochrany osobných údajov sú založené na požiadavkách Všeobecného nariadenia  o ochrane osobných údajov Európskej únie (GDPR). Osobné údaje zhromažďujeme za účelom  zlepšenia fungovania  našej služby, nadviazania  kontaktu s návštevníkmi danej  stránky, poskytovania služieb, súvisiacich s aktivitami tejto stránky, ako aj z dôvodov, uvedených nižšie.
7.1. Zhromažďovanie a používanie osobných údajov
 Osobné údaje zhromažďujeme a používame iba v prípade vášho dobrovoľného súhlasu. Ak s tým súhlasíte, oprávňujete nás zhromažďovať a používať Vaše nasledujúce údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, identifikátory elektronických peňaženiek, údaje o účtoch v sociálnych sieťach. Všetky tieto údaje sú potrebné pre realizáciu možnosti objednania služieb. Služba požaduje telefónne číslo, ktoré je potrebné pre rýchlu a bezpečnú komunikáciu s Vami v núdzových prípadoch. Zber a spracovanie Vašich údajov sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi platnými na území Európskej únie a na Slovensku.

7.2. Ukladanie, zmena a mazanie údajov

 Používateľ, ktorý poskytol  svoje osobné údaje stránke  https://slovakia.transferbooking.org, má právo ich upraviť a vymazať, ako aj zrušiť svoj súhlas s ich používaním. Vaše osobné údaje budú uložené počas doby uchovávania komerčných a daňových údajov, keď skončíte s používaním Vašich údajov, správcovia stránky ich vymažú. Na prístup k vašim osobným údajom môžete kontaktovať administráciu stránok na tejto adrese: [email protected]. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť  tretej strane  len s Vašim dobrovoľným súhlasom. Ak boli odovzdané, nebudeme môcť tieto údaje meniť, ak  sa dostanú do iných organizácií, ktoré s nami nie sú spojené.

Všetky informácie, poskytnuté Používateľom Službe sú uložené na našich zabezpečených serveroch. Všetky platobné transakcie budú šifrované pomocou technológie SSL.

Bohužiaľ, prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Aj keď naša Spoločnosť urobí všetko pre to, aby chránila Vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť Vašich údajov prenášaných na našu webovú stránku; akýkoľvek ich prenos prebieha  na Vaše vlastné riziko. Hneď ako dostaneme Vaše informácie, použijeme prísne bezpečnostné postupy a funkcie na zabránenie neoprávnenému prístupu tretích strán k ním.

 7.3. Použitie technických údajov pri návšteve stránky

Pri návšteve stránky https://slovakia.transferbooking.org sa v databáze ukladajú záznamy o Vašej IP adrese, čase návštevy, nastaveniach Vášho internetového prehliadača, Vašom operačnom systéme a ďalších technických informáciách, potrebných na správne zobrazenie obsahu stránky. Podľa týchto údajov  pre nás nie je možné identifikovať totožnosť návštevníka.

7.4. Poskytovanie informácií deťom

Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že Vaše deti nám poskytli osobné údaje bez Vášho súhlasu, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected] Na stránkach našej Služby je zakázané ponechávať osobné údaje neplnoletých bez súhlasu ich rodičov alebo opatrovníkov.

7.5. Použitie súborov cookies

Pre správne zobrazenie obsahu a pre pohodlné používanie stránky https://slovakia.transferbooking.org používame súbory cookies. Sú to malé súbory, ktoré sa ukladajú vo  Vašom zariadení. Pomáhajú stránke  pamätať si informácie o Vás, napríklad v akom jazyku prehliadate stránky Služby a aké stránky ste už otvorili, tieto informácie budú užitočné pri Vašej ďalšej návšteve. Vďaka súborom  cookies je prehliadanie stránok Služby oveľa pohodlnejšie. Viac o týchto súboroch si môžete prečítať tu. Môžete nakonfigurovať  Váš prehliadač tak, aby sám prijal alebo zablokoval súbory cookies. Neschopnosť prijať súbory cookies však môže obmedziť výkonnosť stránky.

7.6. Používanie osobných údajov inými službami

Táto stránka využíva internetové služby tretích strán, ktoré zhromažďujú informácie nezávisle od nás: GoogleAnalytics, GoogleAdSense, Facebook.com

Údaje nimi zhromaždené môžu byť poskytnuté  iným službám v rámci týchto organizácií, môžu údaje použiť na prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete. Môžete si prečítať používateľské dohody týchto organizácií na ich stránkach. Taktiež na nich môžete odmietnuť zhromažďovanie Vašich osobných údajov, Napríklad, blokátor Google Analytics sa nachádza tu, blokátor štatistík Yandex je tu. Vaše osobné údaje nezdieľame s inými organizáciami a službami, ktoré nie sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Jedinou výnimkou je prenos informácií podľa zákonných požiadaviek štátnych orgánov, oprávnených vykonávať tieto akcie.

 7.7. Odkazy na iné stránky

Naša webová stránka https://slovakia.transferbooking.org môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Nie sme zodpovední za ich obsah. Odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov jednotlivých Vami navštevovaných webových stránok, ak sú k dispozícii.

7.8. Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov

Naša stránka https://slovakia.transferbooking.org môže z času na čas aktualizovať naše pravidlá ochrany osobných údajov. O akýchkoľvek zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom uverejnenia nových pravidiel ochrany osobných údajov na tejto stránke. Sledujeme zmeny v legislatíve, týkajúcej sa osobných údajov v Európskej únii a v Slovenskej republike. Ak ste nám zverili Vaše osobné údaje, upozorníme Vás na zmenu pravidiel  ochrany osobných údajov. Ak Vaše osobné údaje boli zadané nesprávne, nebudeme Vás môcť kontaktovať.

Lekárske informácie
Ak je klient osobou s obmedzenou pohyblivosťou alebo má iné osobitné požiadavky, ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie služieb, musíme tieto informácie poskytnúť poskytovateľovi služieb, aby tieto služby boli poskytnuté  správne.


7.9. Spätná väzba a iné

Táto služba vám umožňuje zobraziť, opraviť alebo odstrániť Vaše osobné údaje.
Spoločnosť podniká nevyhnutné a dostatočné organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov používateľa pred neoprávneným alebo náhodným prístupom, zničením, zmenou, zablokovaním, kopírovaním, distribúciou a tiež inými nezákonnými činnosťami tretích strán.

Administráciu stránok https://slovakia.transferbooking.org môžete kontaktovať ohľadne otázok, súvisiacich s pravidlami ochrany osobných údajov na adrese: [email protected] alebo pomocou kontaktného formulára, uvedeného v príslušnej časti tejto stránky. Ak nesúhlasíte s týmito pravidlami  ochrany osobných údajov, nemôžete využívať služby stránky https://slovakia.transferbooking.org a v takom prípade by ste sa mali vyhnúť návšteve našej webovej stránky.

Záverečné ustanovenia

8.1. Ak z nejakého dôvodu bude jedno alebo viacero ustanovení tejto Zmluvy vyhlásené za neplatné alebo nemajúce právnu silu, nebude to mať vplyv na platnosť alebo uplatniteľnosť ostatných  ustanovení tejto Zmluvy.

8.2. Táto zmluva je vyhotovená  v slovenskom, anglickom, nemeckom a ruskom jazyku, všetky verzie sú rovnako platné z právneho hľadiska. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi nimi však  bude mať prvoradú platnosť ruská verzia.